Vedtægter for Værløse Svømmeklub

 

§ 1 Navn.

Foreningens navn er Værløse Svømmeklub med hjemsted i Furesø kommune. Aktiviteterne foregår primært i Værløse området.

§ 2 Formål

Foreningens formål er under inspirerende former at tilbyde svømmeundervisning, konkurrencesvømning og motionssvømning samt andre aktiviteter i vand for alle aldre og på alle niveauer.

§ 3 Værdier

·      Værløse Svømmeklub lægger vægt på det forpligtende fællesskab, frivillighed og aktiv deltagelse ved at styrke de sociale relationer medlemmerne imellem. Det kan ske på de enkelte hold men også på kryds og tværs af hold, alder og aktiviteter.

·      Værløse Svømmeklub lægger vægt på læring gennem leg og det sociale samværs betydning for udviklingen af den enkelte medlems færdigheder og klubbens identitet.

·      Værløse Svømmeklub beskriver og sætter mål for vore aktiviteter, der organiseres med udgangspunkt i medlemmernes forudsætninger på såvel begynder- som talentniveau.

·      Værløse Svømmeklub lægger vægt på kvalitet i og udvikling af klubbens aktiviteter, der løbende evalueres gennem dialog med trænere og medlemmer.

·      Alle i Værløse Svømmeklub kan tage initiativ til, at starte nye aktiviteter og påvirke de eksisterende. Rammerne for disse udformes i samarbejde med bestyrelsen.

·      Vi hjælper hinanden med at dygtiggøre os inden for de forskellige aktiviteter.

§ 4 Tilhørsforhold

Foreningen er medlem af Furesø Idrætsråd og Dansk Svømme Union. Medlemskab af andre relevante organisationer besluttes af bestyrelsen.

§ 5 Medlemskab

Som medlem optages enhver, der har lyst til at melde sig ind i foreningen og indgå i et forpligtende fællesskab. Det vil sige, at medlemmerne forpligter sig efter evne til at bidrage til hele foreningens virke, samt tilslutter sig foreningens formål og værdier.

Et medlem som ikke respekterer disse vedtægter eller beslutninger som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen med øjeblikkelig virkning.

Indmeldelse i foreningen sker ved betaling af det fastsatte kontingent.

Udmeldelse foretages skriftligt overfor kassereren med en måneds varsel. Økonomisk mellemværende med foreningen skal være afviklet forinden. Kontingentet refunderes ikke.

Instruktører og bestyrelsesmedlemmer er automatisk medlem af foreningen.

§ 6 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af november måned. Dagsorden vil være tilgængelig på klubbens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingen. Revideret regnskab og budget skal kunne rekvireres af klubbens medlemmer når dagsorden er tilgængelig.
Forslag til behandling på foreningens generalforsamling skal fremsendes med navns underskrift til et bestyrelsesmedlem senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Medlemmer over 15 år, og én forælder til aktive medlemmer under 15 år, har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse.

5. Fremlæggelse af budget for den kommende sæson.

6. Fremlæggelse af planer for det kommende års aktiviteter.

7. Indkommende forslag.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 30 medlemmer skriftligt stiller krav herom. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer og beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal (se dog undtagelsen i § 11).

Ingen kan med fuldmagt repræsentere mere end ét medlem uden for husstanden.

Der udfærdiges et beslutningsreferat over det passerede på generalforsamlingen. Beslutningsreferatet underskrives af dirigenten.

§ 7 Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af mindst fire og op til syv medlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen fordelt på tre personer i lige år (heraf kassereren) og fire personer i ulige år (heraf formanden). Hvert år vælges to suppleanter for et år ad gangen.
Højst tre bestyrelsesmedlemmer må være ansat i Værløse Svømmeklub.[1]
Cheftræneren og svømmeskolelederen/administrative-personale kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer i Værløse Svømmeklub kan ikke varetage bestyrelseshverv i andre svømmeklubber.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter eget ønske. Udvalgsformanden/formændene har sæde i bestyrelsen på lige fod med valgte bestyrelsesmedlemmer – dog uden stemmeret.

Bestyrelsen bestemmer selv sin arbejdsfordeling på det førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. 

Beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Foreningen tegnes af to personer i bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formanden. Bestyrelsen kan meddele enkeltpersoner prokura.

Bestyrelsen fastsætter budget for den kommende sæson med udgangen af den indeværende sæson

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden til brug for foreningens arbejde.

§ 8 Hæftelse

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

§ 9 Kontingent

Medlemskontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til foreningens samlede økonomi. Betalingsform, termin og rater m.v. fastsættes af bestyrelsen.

§ 10 Regnskab og revision

Foreningens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. På hvert års ordinære generalforsamling godkendes årets regnskab og budget for næste år forelægges.

Blandt foreningens medlemmer vælges hvert år på generalforsamlingen en revisor samt en revisorsuppleant.

Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisor ønsker dette.

Regnskab og status skal forsynes med påtegning af en revisor valgt af generalforsamlingen.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen til d. 30. juni 2009.

§ 11 Vedtægtsændring og opløsning

Ændringer i foreningens vedtægter kan kun finde sted på en generalforsamling og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, der tidligst kan afholdes 5 uger efter.

Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede medlemmer.

Til beslutning om foreningens opløsning - i forbindelse med sammenlægning med en anden forening i Furesø kommune - kræves, at forslag herom har været sat på dagsordenen ved 1 generalforsamling eller på 1 ekstraordinær generalforsamling. Ved begge disse generalforsamlinger skal forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

Til beslutning om om forenings oplæsning - i forbindelse med sammenlægningen med en anden forening uden for Furesø kommune - Kræves at forslag herom har været sat på dagsordenen ved 2 på hinanden følgende, med mindst 5 ugers mellemrum, afholdte generalforsamling. Ved begge disse generalforsamlinger skal forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer. 

Til beslutning om foreningens totale opløsning kræves, at forslag herom har været sat på dagsordenen ved 2 på hinanden følgende, med mindst 5 ugers mellemrum, afholdte generalforsamlinger. Ved begge disse generalforsamlinger skal forslaget vedtages af mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af foreningens opløsning ved en sammenlægning, skal bestyrelsen sikre foreningens formue fortsætter sit virke til, at støtte de værdier klubben ønsker at viderefører ind i en ny samlet forening. Ved en total opløsning skal en eventuel formue anvendes til tilsvarende arbejde i Furesø kommune. I begge tilfælde vedtages brugen af forenings formue på sidste afholdte generalforsamling.


Godkendt på generalforsamlingen d. 09. november 2022.

 

 

 

 

 

Bettina Steffensen                                                             Rasmus Ærenlund
Formand                                                                                             Referent
Dirigent

 

 

 

Camilla Lester                                                                 Gretha Nejlund

                                                         

                                                             

Bodil Grau Hansen 
Kasserer                                                                                            

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     [1] Ved syv bestyrelsesmedlemmer højst tre ansatte, ved fem eller seks bestyrelsesmedlemmer højst to ansatte og ved fire bestyrelsesmedlemmer højst en ansat.

 

  


 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram