Generalforsamling 10. oktober  2018
 
Dagsorden: 
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Formandens beretning
  4. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse. Regnskab kan rekvireres på mail: kontor@vaerloesesk.dk
  5. Fremlæggelse af budget for den kommende sæson. Budget kan rekvireres på mail: kontor@vaerloesesk.dk
  6. Fremlæggelse af planer for det kommende års aktiviteter
  7. Indkommende forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
  8. Valg af bestyrelse og suppleanter
  9. Valg af revisor og revisorsuppleant
  10. Eventuelt
 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram