Værløse Svømmeklub indkalder til generalforsamling. Kom og vær med og få indflydelse på klubbens fremtid.

Dato: Torsdag 3. oktober 2019 kl. 19.00
Sted: Satelitten, lokale 3, Bymidten 46, 3500 Værløse

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse. Regnskab kan rekvireres på mail kontor@vaerloesesk.dk
5. Fremlæggelse af budget for den kommende sæson. Budget kan rekvireres på mail kontor@vaerloesesk.dk
6. Fremlæggelse af planer for det kommende års aktiviteter
7. Indkommende forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen
8. Valg af bestyrelse og suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
 

Med venlig hilsen
 

Nyheder

Sponsorer