Referat af generalforsamling 1. oktober 2017
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse
5. Fremlæggelse af budget for den kommende sæson
6. Fremlæggelse af planer for det kommende års aktiviteter
7. Indkomne forslag
8. Valg af bestyrelse og suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyheder

Sponsorer