Generalforsamling 2013
 
30. oktober 2013
Satellitten Værløse Bymidte

 

Dagsorden er som følger:

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning.

4. Fremlæggelse af foreningens regnskab til godkendelse.

5. Fremlæggelse af budget for den kommende sæson.

6. Fremlæggelse af planer for det kommende års aktiviteter.

7. Indkommende forslag - forslagene skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før.

8. Valg af bestyrelse og suppleanter

9. Valg af revisor og revisorsuppleant

10. Evt.


Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer og beslutninger træffes med simpelt stemmeflertal (se dog undtagelsen i vedtægterne § 11).

Ingen kan med fuldmagt repræsentere mere end ét medlem uden for husstanden.

Der udfærdiges et beslutningsreferat over det passerede på generalforsamlingen. Beslutningsreferatet underskrives af dirigenten.Medlemmer over 15 år, og én forælder til aktive medlemmer under 15 år, har stemmeret og er valgbare på generalforsamlingen.

 
Dokumenter til download:
 

Nyheder

Sponsorer